Leverings- og betalingsbetingelser

1. KØBELOV
Sælgers tilbud og salg er underlagt reglerne i lov om køb i det omfang, disse regler ikke er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
 

2. SÆLGERS TILBUD OG PRIS
Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbuddet, dette i 30 dage at regne fra tilbuddets datering. I tilfælde af mellemsalg er sælger ikke bundet af den i tilbuddet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber fastlægge en ny leveringstid, der ligger så tæt på den oprindelig tilbudte leveringstid som muligt.
Ved leverancer, der omfatter tillægsydelser, gælder særskilte priser. Sælger er berettiget til at kræve særskilt betaling ved valg af tillægsydelser i forbindelse med levering, eksempelvis tidsspecifik levering, lagerleje, pakkeplan mm. jf. sælgers til enhver tid gældende prisliste.

 

3. MÅLTAGNING
Såfremt sælger bistår en køber i forbindelse med måltagning og lignende, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager sælger noget ansvar.
 

4. ÆNDRINGER I ORDRER
Sælgers ordrebekræftelse angiver sidste frist for rettelser. Efter denne dato kan der ikke ske rettelser i ordren.
 

5. LEVERING
 

5.1 Leveringssted og risiko
Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på angiven byggeplads. Levering sker ved vognkant, og risikoen for varen overgår samtidig hermed til køber.
 

5.2 Modtagekontrol og reklamation
I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varerne er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte skriftligt til sælger. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller skader.
 

5.3 Kvalitetssikring
Inden elementernes montage er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Manglende kvalitetssikring og/eller manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelindsigelser.

 

6. FORDRINGSHAVERMORA
 

6.1 Leveringsforskydning
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet.
Risikoen for varen overgår i sådanne tilfælde til køber på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.
 

6.2 Lagerleje
Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger en rimelig lagerleje efter den til enhver tid gældende prisliste eller efter nærmere aftale.

 

7. BETALING
 

7.1 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser fremgår af sælgers tilbud/-ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats, medmindre der i tilbuddet/ordrebekræftelsen er angivet en højere rentesats.
 

7.2 Delleverancer
Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

 

8. ANSVAR FOR MANGLER
 

8.1 Mangelgennemgang
Sælger har ret men ikke pligt til at deltage i en mangelgennemgang ved afleveringen samt i forbindelse med 1- og 5-års eftersyn. Sælgers manglende deltagelse i mangelgennemgang og/eller eftersyn afskærer ikke sælger fra efterfølgende at gøre indsigelser gældende.
 

8.2 Afhjælpning af manglerSåfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, kan køber alene gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende i den anførte rækkefølge.

a) Sælger foretager udbedring af mangler uden udgift for køber.

b) Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager sælger en omlevering.

c) Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller omlevering inden rimelig tid, kan køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen for forudgående eller fremtidige leverancer.

d) Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde i henhold til købelovens regler kræve erstatning, dog således, at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 

8.3 Force majeure
Sælger er endvidere – uanset ovenstående – aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.
 

8.4 Ansvarsophør
Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til lager eller videresalg.
 

8.5 Regres
Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke, eller kun med store vanskeligheder, kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer, berettiget til i samme omfang at rejse direkte krav mod sælger, såfremt og alene i det omfang, at den oprindelige køber måtte have et krav mod sælger.
 

8.6 Tvister
Tvister vedrørende ovennævnte krav behandles ved Voldgiftsnævnet, jf. punkt 11.

 

9. ANSVAR FOR FORSINKELSE
 

9.1 Sælgers ansvar
Sælger er ansvarlig for forsinkelse, medmindre denne forsinkelse skyldes indgribende forstyrrelser i arbejdets gang, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.
 

9.2 Erstatning ved forsinkelse
Såfremt sælger efter foranstående regler er ansvarlig, betales erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 

9.3 Leveringsfrist
Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og denne overskridelse er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for sælger at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse.
 

9.4 Fristoverskridelse
Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for den herefter fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve handlen. Køber kan dog aldrig hæve handlen i situationer, hvor forsinkelsen skyldes forhold opregnet i pkt. 9.1.

 

10. PRODUKTANSVAR
Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at sælgers produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

11. TVISTER
Syn og skøn vedrørende leverancen skal udmeldes i henhold til reglerne i Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 2018 (AB 18) § 66.
Tvister mellem parterne, der kan henføres til AB 18 § 68, stk. 1, litra a, finder afgørelse i henhold til AB 18 § 68.
Tvister afgøres endeligt ved Voldgiftsnævnet, jf. Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 2018 (AB 18) § 69.